Ajax cho các nhà phát triển Java, Ajax với Direct Web Remoting

Sự tuần tự hóa dữ liệu không dễ dàng hơn điều này!

Philip McCarthy

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Thật thú vị như nó có, việc thêm chức năng Ajax cho các ứng dụng của bạn có thể mang lại nhiều việc khó khăn. Trong bài viết thứ ba của loạt bài Ajax cho các nhà phát triển Java™ này, Philip McCarthy cho bạn thấy cách sử dụng Direct Web Remoting (DWR-Truy cập Web trực tiếp từ xa) để trực tiếp đặt các phương thức JavaBeans vào mã JavaScript của bạn và tự động hóa công việc đòi hỏi sự nỗ lực của Ajax.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=452524
ArticleTitle=Ajax cho các nhà phát triển Java: Ajax với Direct Web Remoting
publish-date=12042009