Ajax cho các nhà phát triển Java, Xây dựng các ứng dụng Java động

Ajax mở đường cho các ứng dụng Web tốt hơn

Philip McCarthy

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Chu trình nạp lại-trang trình bày một trong những trở ngại của tiện ích lớn nhất trong việc phát triển ứng dụng Web và là một thách thức quan trọng cho các nhà phát triển Java™. Trong loạt bài này, tác giả Philip McCarthy giới thiệu một cách tiếp cận có tính đột phá để tạo ra những trải nghiệm ứng dụng Web động. Ajax (Asynchronous JavaScript và XML) là một kỹ thuật lập trình cho phép bạn kết hợp các công nghệ Java, XML và JavaScript cho các ứng dụng Web dựa trên Java để ngắt mô hình nạp lại-trang.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=452517
ArticleTitle=Ajax cho các nhà phát triển Java: Xây dựng các ứng dụng Java động
publish-date=12042009