5 điều bạn chưa biết về ... java.util.concurrent, Phần 1

Lập trình đa luồng với Các bộ sưu tập đồng thời

From the developerWorks archives

Ted Neward

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 14 12 2011

Viết mã đa luồng vừa làm việc tốt vừa bảo vệ được các ứng dụng trước các lỗi là rất khó khăn — đó là lý do tại sao chúng ta có java.util.concurrent. Ted Neward chỉ bạn thấy các lớp của Các bộ sưu tập đồng thời như CopyOnWriteArrayList, BlockingQueue, và ConcurrentMap bổ sung cho các lớp của Các bộ sưu tập tiêu chuẩn để đáp ứng các yêu cầu lập trình đồng thời của bạn như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=776133
ArticleTitle=5 điều bạn chưa biết về ... java.util.concurrent, Phần 1
publish-date=12142011