Khả năng tương thích SQL trong DB2 9.7

Từ các tri-gơ đến các cải tiến đối tượng: trình diễn các tính năng tương thích Oracle mới.

From the developerWorks archives

Anil Mahadev

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 21 11 2011

Từ các tri-gơ đến các cải tiến đối tượng, bài viết này trình diễn các tính năng tương thích Oracle mới trong DB2 9.7.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=775896
ArticleTitle=Khả năng tương thích SQL trong DB2 9.7
publish-date=11212011