Các tiêu chuẩn kỹ thuật trong giáo dục, Phần 3, Các kho lưu trữ mở cho thông tin học thuật

Tăng cường tiếp cận nghiên cứu

Stuart Lewis

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 21 11 2011

Các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu sử dụng kho lưu trữ mở để nâng cao cách quản lý các kết quả đầu ra của các hoạt động nghiên cứu của họ, và cho phép nghiên cứu này có sẵn cho người dùng trên toàn thế giới. Bài viết này phác thảo lịch sử và những thách thức của thông tin học thuật trong môi trường mở hiện nay. Nó mô tả một số chuẩn và những thách thức kỹ thuật khác nhau liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, bảo quản, chuyển nhượng, và đưa ra cách tiếp cận vào nghiên cứu bằng cách sử dụng các kho lưu trữ mở.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=775693
ArticleTitle=Các tiêu chuẩn kỹ thuật trong giáo dục, Phần 3: Các kho lưu trữ mở cho thông tin học thuật
publish-date=11212011