Các tiêu chuẩn kỹ thuật trong giáo dục, Phần 2, Các tiêu chuẩn, các đặc tả và các giao thức của công nghệ học tập

Xem xét nội dung dựa trên các tiêu chuẩn trong các môi trường học ảo

Zoë Rose

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2011

Đây là bài thứ hai trong một loạt các bài viết thảo luận về các tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng trong giáo dục. Bài viết này xem xét các tiêu chuẩn được sử dụng hiện nay và tác động của chúng lên các quá trình dạy và học trong các trường học và các doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn thường được sử dụng phổ biến trong giáo dục là các tiêu chuẩn đóng gói nội dung như SCORM, IMS CP và Hộp chứa chung, tất cả được trình bày trong bài viết này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=659986
ArticleTitle=Các tiêu chuẩn kỹ thuật trong giáo dục, Phần 2: Các tiêu chuẩn, các đặc tả và các giao thức của công nghệ học tập
publish-date=05202011