Các tiêu chuẩn kỹ thuật trong giáo dục, Phần 1, Giới thiệu các tiêu chuẩn giáo dục

Thiết lập kịch bản

R. John Robertson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2011

Đây là bài đầu tiên trong một loạt các bài viết thảo luận về các tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng trong giáo dục. Trong bài viết này, chúng ta xem xét xem cách tạo ra các tiêu chuẩn này, chúng làm gì và tại sao chúng lại có ích với các nhà phát triển và các nhà giáo dục. Chúng ta cũng tìm hiểu một số cuộc tranh luận xung quanh việc phát triển và cách sử dụng các tiêu chuẩn trong giáo dục và tác động của Web 2.0 và chương trình nghị sự mở về những cuộc thảo luận đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=659989
ArticleTitle=Các tiêu chuẩn kỹ thuật trong giáo dục, Phần 1: Giới thiệu các tiêu chuẩn giáo dục
publish-date=05202011