Giới thiệu IBM WebSphere sMash, Phần 1, Xây dựng các dịch vụ RESTful cho ứng dụng Web của bạn

Tạo, lắp ghép và triển khai các ứng dụng hiện đại với nền tảng mạnh mẽ mà đơn giản

Roland Barcia and Steve Ims

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Trong loạt bài này, học tất cả về IBM® WebSphere® sMash của IBM, một môi trường đơn giản cho việc tạo lập, lắp ghép và thực thi các ứng dụng dựa trên các công nghệ Web hiện nay. Trong bài đầu tiên này, trải nghiệm thực tập những phương pháp mới mà cho phép bạn tạo lập, lắp ghép và triển khai các ứng dụng Web mạnh mẽ. Học WebSphere sMash mang tính hướng cộng đồng như thế nào và về các quy ước của chúng để tạo ra các dịch vụ RESTful Web. Sử dụng một ví dụ từng bước một, bạn cài đặt môi trường, tạo một dự án, xây dựng một dịch vụ RESful để thể hiển dữ liệu, kiểm tra ứng dụng của bạn, và đưa vào một ứng dụng mẫu để sử dụng các dịch vụ RESful.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Nguồn mở
ArticleID=391426
ArticleTitle=Giới thiệu IBM WebSphere sMash, Phần 1: Xây dựng các dịch vụ RESTful cho ứng dụng Web của bạn
publish-date=05202009