Cho phép dùng khuôn mẫu developerWorks XML của developerWorks

Hướng dẫn từng bước cho các tác giả tạo ra các bài viết và tài liệu hướng dẫn để xuất bản trên developerWorks

From the developerWorks archives

Editorial staff

Last updated: 25 04 2011|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 11 2009

Chào mừng, các tác giả! Bài viết này chỉ cho bạn cách chuẩn bị các bài viết và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bằng tiếng Anh để xuất bản trên trang web developerWorks trên toàn thế giới. Các bước này thật đơn giản. Bạn tải về khuôn mẫu theo XML của chúng tôi dùng cho các bài báo hoặc cho các hướng dẫn, điền vào khuôn mẫu bằng cách sử dụng bất kỳ bộ biên tập XML xác thực nào hoặc trình soạn thảo văn bản Microsoft® Windows® hoặc Linux® ưa thích nào của bạn, kiểm tra nó để đảm bảo nó làm theo cấu trúc gắn thẻ như được định nghĩa trong lược đồ developerWorks, và xem trước bài viết hoặc hướng dẫn của bạn. Các mách nước về biên soạn nội dung của bạn và gửi đến nhân viên developerWorks cũng có ở đây.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=444982
ArticleTitle=Cho phép dùng khuôn mẫu developerWorks XML của developerWorks
publish-date=04252011