Điều chỉnh SQL với Optim Query Tuner, Phần 2

Quay lại bài viết

Biểu đồ kế hoạch truy cập sau khi tạo các chỉ mục
Biểu đồ kế hoạch truy cập sau khi tạo các chỉ mục. Văn bản dưới hình trong bài cung cấp mô tả chi tiết

Quay lại bài viết