Điều chỉnh SQL với Optim Query Tuner, Phần 2, Điều chỉnh các truy vấn riêng lẻ

Tìm hiểu cách giám sát và điều chỉnh các truy vấn và các tải công việc để cải thiện hiệu năng ứng dụng

Gene Fuh, Kendrick Ren, Kathy Zeidenstein, and Qiang Song

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 03 01 2012

Bài đầu tiên trong loạt bài này đã giới thiệu khái niệm về các đường dẫn truy cập và đã dạy bạn cách đọc một biểu đồ đường dẫn truy cập trong Optim Query Tuner (Trình điều chỉnh truy vấn Optim). Trong bài này sẽ giới thiệu một phương pháp luận để điều chỉnh các truy vấn riêng. Khi sử dụng một truy vấn mẫu, bạn được dạy cách có thể sử dụng Optim™ Query Tuner để thực hiện quá trình này. Quá trình này bao gồm việc sử dụng chú thích và định dạng truy vấn và phân tích kế hoạch truy cập, số liệu thống kê, các biến vị ngữ, và các chỉ mục. Mục đích là để đảm bảo cung cấp cho trình tối ưu hóa DB2 của IBM (IBM® DB2® optimizer) các thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định dựa trên hiệu năng tốt nhất cho các truy vấn DB2 của bạn, và để cung cấp cho bạn lời khuyên về những điều mà bạn có thể làm để trợ giúp trình tối ưu hóa DB2 có nhiều tùy chọn hơn nữa để cải thiện truy cập, như tạo ra các chỉ mục cần thiết.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=783807
ArticleTitle=Điều chỉnh SQL với Optim Query Tuner, Phần 2: Điều chỉnh các truy vấn riêng lẻ
publish-date=01032012