Các công cụ và chức năng XML cho những người dùng pureXML của DB2

Chọn các công cụ cho các nhiệm vụ XML của người dùng DB2

From the developerWorks archives

Bryan Patterson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 03 01 2012

Bài này đưa ra hướng dẫn cho những người dùng cơ sở dữ liệu về việc chọn các công cụ XML để giúp họ trong các trách nhiệm mới phát sinh vì bây giờ IBM® DB2® có thể lưu trữ và xử lý hiệu quả dữ liệu XML với pureXML®. Kích thước của XML, có thể thay đổi từ một vài ki lô byte (KB) đến nhiều mê ga byte (MB) cho mỗi cá thể tài liệu, và cấu trúc phân cấp tạo ra nhu cầu phải có các công cụ với khả năng mới để làm các nhiệm vụ tạo, xem, chỉnh sửa, và truy vấn các cá thể và các lược đồ XML trở nên dễ dàng hơn khi sử dụng pureXML của DB2. Bài viết này xem xét các khả năng XML trong các công cụ có sẵn của IBM để làm việc với các đối tượng cơ sở dữ liệu XML, các vai trò công việc khác nhau bị ảnh hưởng do có XML trong cơ sở dữ liệu, và các nhiệm vụ cụ thể có liên quan. Sau đó bài này mô tả các nhiệm vụ chính liên quan đến XML phát sinh thêm và vạch ra những công cụ nào cung cấp các khả năng trợ giúp giải quyết các nhiệm vụ đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=783782
ArticleTitle=Các công cụ và chức năng XML cho những người dùng pureXML của DB2
publish-date=01032012