Di chuyển một ứng dụng PHP từ MySQL sang DB2, Phần 1, Chuẩn bị cho việc di trú của bạn

Các bài học từ một nghiên cứu sâu về ứng dụng mạng nội bộ của IBM

Daniel Krook, Yan Li Mu, and Mark Nusekabel

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 01 2011

Tìm hiểu tại sao cần di chuyển một ứng dụng PHP sang DB2®, cách lập kế hoạch di trú, cách thực hiện nó, cách hỗ trợ nó và cách xử lý các rủi ro tiềm năng dựa trên kinh nghiệm của một nghiên cứu sâu về ứng dụng mạng nội bộ của IBM. Loạt bài bốn phần này chia sẻ các bài học từ một di trú MySQL-sang-DB2 thành công cho một ứng dụng mạng nội bộ PHP chủ yếu được 4.000 người dùng toàn cầu trong IBM sử dụng để hỗ trợ sản xuất nội dung cho ibm.com. Phần 1 mô tả các bước để chuẩn bị cho việc di trú.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở
ArticleID=783936
ArticleTitle=Di chuyển một ứng dụng PHP từ MySQL sang DB2, Phần 1: Chuẩn bị cho việc di trú của bạn
publish-date=01052011