Điều chỉnh SQL với Optim Query Tuner, Phần 1, Tìm hiểu về các đường dẫn truy cập

Tìm hiểu cách giám sát và điều chỉnh các truy vấn và các tải công việc để cải thiện hiệu năng ứng dụng

Gene Fuh, Kendrick Ren, and Kathy Zeidenstein

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 03 01 2012

Nếu bạn là một người phát triển, một quản tị viên (DBA), hoặc chuyên gia điều chỉnh truy vấn, điều quan trọng là bạn hiểu những điều cơ bản về các đường dẫn truy cập đến mức bạn có thể điều chỉnh đúng các truy vấn và tải truy vấn trước khi chúng gây ra các vấn đề trong môi trường sản xuất của bạn. Sự hiểu biết cơ bản này, cùng với sự hiển thị trực quan và lời khuyên điều chỉnh do các giải pháp điều chỉnh truy vấn IBM® Optim® cung cấp, có thể giúp bạn hiệu quả hơn với nhiệm vụ này. Bài này cung cấp nền tảng khái niệm về các đường dẫn truy cập, chỉ cho bạn cách đọc một biểu đồ đường dẫn truy cập, và duyệt qua biểu đồ đường dẫn truy cập để trình diễn thông tin quan trọng liên quan đến việc lựa chọn đường dẫn truy cập. Bài này kết thúc với một kịch bản mẫu trình diễn cách sử dụng chú thích truy vấn, một tính năng trong Optim Query Tuner (Trình điều chỉnh truy vấn Optim) giúp bạn phân tích truy vấn bằng cách cung cấp thông tin thống kê quan trọng trực tiếp trong câu lệnh SQL.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=783762
ArticleTitle=Điều chỉnh SQL với Optim Query Tuner, Phần 1: Tìm hiểu về các đường dẫn truy cập
publish-date=01032012