Bắt đầu với DB2 Express-C cho máy chủ Lotus Foundations

Cơ sở dữ liệu hoạt động nhanh và có thể mở rộng được cho máy chủ Lotus Foundations

From the developerWorks archives

Sean Esson and Maksym Petrenko

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 21 11 2011

IBM đưa DB2 phiên bản Express-C vào máy chủ Lotus Foundations, việc này đã bổ sung một sản phẩm cơ sở dữ liệu hoạt động nhanh và có khả năng mở rộng cho gia đình Lotus Foundations. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về kiến trúc của Lotus Foundations và mô tả cách mà các phần bổ sung (Add-on) của DB2 phù hợp với kiến trúc này như thế nào. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách cài đặt và định cấu hình các phần bổ sung.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=775689
ArticleTitle=Bắt đầu với DB2 Express-C cho máy chủ Lotus Foundations
publish-date=11212011