Hiểu cách quản lý lưu trữ của Trình quản lý nội dung FileNet của IBM

Sử dụng hiệu quả vùng lưu trữ và các chính sách lưu trữ của Trình quản lý nội dung FileNet của IBM

From the developerWorks archives

Roger Bacalzo

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 21 11 2011

Bài viết này bàn về các cơ chế lưu trữ của trình quản lý nội dung FileNet của IBM và mô tả cách sử dụng hiệu quả các vùng lưu trữ và chính sách lưu trữ với các ứng dụng P8 của FileNet IBM. Bài viết cũng thảo luận về chiến lược tạo trại lưu trữ (storage area farm) để phân tán tải vào/ra và để mang lại khả năng sẵn sàng lưu trữ liên tục. Cuối cùng, bài viết sẽ thảo luận về các trung chuyển trạng thái của vùng lưu trữ và phải làm gì khi một vùng lưu trữ đạt đến giới hạn kích thước của nó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=775695
ArticleTitle=Hiểu cách quản lý lưu trữ của Trình quản lý nội dung FileNet của IBM
publish-date=11212011