Viết mã thú vị với các API FileNet P8 của IBM, Phần 3, Lấy một số

Triển khai thực hiện một bộ phân phối số thứ tự trong FileNet P8

Bill Carpenter

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 06 2011

Vâng, bạn cũng có thể có một hiệu bánh ở góc phố dựa vào ECM với một hàng đợi khách hàng có trật tự! Để mua bánh cần lấy một số thứ tự. Bài viết này bàn về các kỹ thuật triển khai thực hiện để nhận các số thứ tự tin cậy duy nhất từ một kho lưu trữ IBM® FileNet® P8. Một số trong các cách tiếp cận hiển nhiên đã ẩn giấu các mối nguy hiểm, nhưng có một cách tiếp cận đúng và có ích là đơn giản và hiệu năng. Cùng với cách giải quyết vấn đề chung này, chúng ta sẽ thấy một số vấn đề về phát triển P8 có quy mô lớn hơn nhiều.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Công nghệ Java
ArticleID=696643
ArticleTitle=Viết mã thú vị với các API FileNet P8 của IBM, Phần 3: Lấy một số
publish-date=06302011