Phát triển với PL/SQL trong IBM Data Studio 2.2 và Optim Development Studio 2.2

Tạo, gỡ rối và triển khai các thường trình cho DB2 và Oracle

From the developerWorks archives

Thomas Sharp

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 12 2009

Bài viết này mô tả cách bạn có thể sử dụng IBM® Data Studio 2.2 and Optim™ Development Studio 2.2 để phát triển các thường trình sử dụng Oracle PL/SQL. Nó chỉ cho bạn cách tạo, soạn thảo, triển khai và gỡ rối các gói, các thủ tục và các hàm PL/SQL cho các cơ sở dữ liệu sau đây: Phiên bản 9.7 của DB2® for Linux®, UNIX® và Windows®, Oracle 10g và Oracle 11g.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=455598
ArticleTitle=Phát triển với PL/SQL trong IBM Data Studio 2.2 và Optim Development Studio 2.2
publish-date=12112009