DB2 9.7, Các giao dịch tự quản

Chúng là cái gì, cách tạo chúng thế nào và các ví dụ thực tế

Yash Manwani and Mike Springgay

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 09 2011

Tìm hiểu về các giao dịch tự quản, một tính năng đã được đưa vào trong Phiên bản 9.7 DB2® của IBM cho Linux®, UNIX® và Windows®. Bạn sẽ nhận được một tổng quan và ví dụ về giao dịch tự quản là gì và làm thế nào để tạo ra một giao dịch tự quản.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=758550
ArticleTitle=DB2 9.7: Các giao dịch tự quản
publish-date=09202011