Xây dựng giải pháp eForms thông minh dựa trên DB2 pureXML, Lotus Form và dịch vụ Web

Tạo ứng dụng biểu mẫu điện tử trong ba bước

From the developerWorks archives

Dexiong Zhang and Bryan Patterson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 11 2009

Xử lý biểu mẫu là một trong những nhiệm vụ chủ yếu hàng ngày tại nhiều doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Quy trình dựa trên các biểu mẫu in giấy gây tốn phí tài nguyên, tốn thời gian và thường dẫn đến dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ. Bài viết này mô tả cách làm thế nào để bạn có thể xây dựng một giải pháp điện tử hiệu quả cho việc thu thập, đệ trình và quản lý dữ liệu từ biểu mẫu. Bài viết hướng dẫn bạn thông qua ba bước để xây dựng một giải pháp thu thập dữ liệu biểu mẫu điện tử XML có hiệu quả với Lotus® Forms để thu thập dữ liệu, DB2® pureXML® để lưu trữ và truy vấn dữ liệu và sự kết nối giữa hai sản phẩm đó thông qua một dịch vụ web đơn giản mà bạn có thể tạo ra với Data Studio Developer. Trong ba bước, bạn có thể có một ứng dụng biểu mẫu điện tử sẵn sàng hoạt động, nó có thể là cơ sở để thu thập và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=444943
ArticleTitle=Xây dựng giải pháp eForms thông minh dựa trên DB2 pureXML, Lotus Form và dịch vụ Web
publish-date=11062009