Lotus Sametime và DB2 pureXML hỗ trợ sự cộng tác trong y tế

From the developerWorks archives

Christian Pichler and Susan Malaika

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 12 2009

Bài viết này giới thiệu một kịch bản trong lĩnh vực y tế dựa trên kiến trúc XML xuyên suốt từ đầu đến cuối, nó cho phép các thông tin được mã hóa trong các tài liệu XML theo kiến trúc tài liệu lâm sàng (CDA - Clinical Document Architecture) mức 7 ngành y tế (HL7- Health Level 7) được lưu trữ trong cùng định dạng đó tại cơ sở dữ liệu DB2 ® pureXML® của IBM®, được trao đổi trong cùng một định dạng bằng cách sử dụng dịch vụ Web, và được hiển thị trực quan ở cùng định dạng bằng cách sử dụng Trình khách Lotus® Sametime ® Connect của IBM. Bạn sẽ thấy cách một nguyên mẫu trình cắm thêm của Sametime cho các trình khách dịch vụ tin nhắn tức thời có thể được sử dụng để truy cập và hiển thị dữ liệu về bệnh nhân dưới dạng XML được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu như thế nào. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách cài đặt và định cấu hình cho trình cắm thêm, và định cấu hình lại cho trình cắm thêm này cho các kịch bản khác.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=455834
ArticleTitle=Lotus Sametime và DB2 pureXML hỗ trợ sự cộng tác trong y tế
publish-date=12112009