Viết các mã tuyệt vời với các API P8 FileNet của IBM, Phần 2, Thám thính công việc của chính bạn

Các kỹ thuật để xem bạn đang đưa lên mạng những gì

Bill Carpenter

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 11 2011

Bài viết này nói về ba kỹ thuật khác nhau để xem số lượng dữ liệu mà bạn đang đưa lên mạng và giữ chúng trong các đối tượng của bạn trong bộ nhớ khi sử dụng các giao diện lập trình ứng dụng (API - Application Programming Interface) của P8 FileNet. Hai con số này là vô cùng quan trọng khi nó tác động đến việc điều chỉnh hiệu năng trong mã của bạn. Bài viết này bàn về việc truy tìm trên mạng, ghi nhật ký các API Java nội dung P8 và lớp ObjectDumper tuỳ chỉnh để kết xuất các nội dung của cá thể đối tượng. Nếu bạn hiểu mô tả của lớp ObjectDumper, thì bạn sẽ hiểu rõ hơn về các API nội dung P8 các và mô hình đối tượng của chúng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=777453
ArticleTitle=Viết các mã tuyệt vời với các API P8 FileNet của IBM, Phần 2: Thám thính công việc của chính bạn
publish-date=11302011