Tích hợp khai phá dữ liệu trong InfoSphere Warehouse với việc tạo báo cáo Cognos của IBM, Phần 3, Gọi khai phá động từ Cognos khi sử dụng một ví dụ phân tích giỏ thị trường

Benjamin Leonhardi, Christoph Sieb, and Dr. Michael Wurst

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 24 06 2011

Các quy tắc kết hợp biểu thị các mặt hàng, các sự kiện hoặc các thực thể khác nào thường xảy ra đồng thời trong các tập dữ liệu lớn. Ví dụ, có thể áp dụng kiến thức này trong việc phân tích giỏ hàng (ND: một lần mua sắm ở một cửa hàng có thể được xem như một giao dịch và tất cả các mặt hàng đã mua trong quá trình này sau đó cùng xuất hiện và được gọi là một giỏ hàng hay giỏ thị trường) để sử dụng các tiềm năng bán hàng chéo bằng cách giới thiệu các sản phẩm thường được mua cùng với nhau. Bạn có thể áp dụng khai phá các quy tắc kết hợp trong InfoSphere Warehouse và xuất khẩu mô hình kết quả tới các báo cáo Cognos, tương tự như cách các bài viết trước trong loạt bài này đã làm với các mô hình Cụm và Phân loại. Do việc khai phá quy tắc kết hợp là một nhiệm vụ tương tác cao, nên một giải pháp tốt hơn sẽ là cho phép người dùng gọi khai phá trực tiếp từ một báo cáo Cognos, có thể chỉ định các tham số bổ sung. Cách tiếp cận như vậy có thể được bao hàm như là khai phá đặc biệt hoặc khai phá động. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu để đạt được điều này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=682296
ArticleTitle=Tích hợp khai phá dữ liệu trong InfoSphere Warehouse với việc tạo báo cáo Cognos của IBM, Phần 3: Gọi khai phá động từ Cognos khi sử dụng một ví dụ phân tích giỏ thị trường
publish-date=06242011