Xây dựng ứng dụng pureXML DB2 trong một ngày

Một cách tiếp cận phát triển lặp nhiều vòng

From the developerWorks archives

Ronny Bartsch

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 23 10 2009

Bài viết này mô tả cách thức để xây dựng một ứng dụng IBM® DB2® hoàn chỉnh trong một ngày bằng cách sử dụng kiến trúc XML thông suốt từ đầu đến cuối (end-to-end). Kiến trúc XML thông suốt từ đầu đến cuối có nghĩa là XML sẽ được sử dụng để lưu trữ, xem và thao tác các thông tin. Các ứng dụng có thể được đưa cho các đồng nghiệp và khách hàng xem để có thông tin phản hồi về kiến trúc, cơ sở hạ tầng, và giao diện người dùng. Khả năng phát triển, gia tăng thêm, sửa đổi các ứng dụng thông qua các vòng lặp ngắn sẽ đẩy mạnh phương pháp tiếp cận phát triển ứng dụng lanh lẹn (agile).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở
ArticleID=438486
ArticleTitle=Xây dựng ứng dụng pureXML DB2 trong một ngày
publish-date=10232009