Tích hợp khai phá dữ liệu trong InfoSphere Warehouse với việc tạo báo cáo Cognos của IBM, Phần 2, Phát hiện sai lệch với InfoSphere Warehouse và Cognos

Phổ biến kết quả khai phá dữ liệu của bạn có hiệu quả

Benjamin Leonhardi, Christoph Sieb, and Dr. Michael Wurst

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 24 06 2011

Trong phần trước của loạt bài này, bạn đã tìm hiểu cách hiển thị hóa các kết quả khai phá dữ liệu đơn giản trong IBM® Cognos®. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu một số kỹ thuật tiên tiến, như hoạt động truy vấn ngược (drill-down) và trích xuất thông tin có cấu trúc từ các mô hình khai phá dữ liệu với Cognos. Khi sử dụng kịch bản nghiệp vụ và ví dụ hoạt động đi kèm, cần hiểu nhiệm vụ khai phá dữ liệu về phát hiện sai lệch, đó là, nhiệm vụ nhận biết các bản ghi dữ liệu khác thường. Xem cách tìm các bản ghi như vậy với khai phá dữ liệu IBM InfoSphere™ Warehouse (Kho dữ liệu InfoSphere của IBM) và tạo các báo cáo tương tác cho phép thăm dò tương tác.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=682274
ArticleTitle=Tích hợp khai phá dữ liệu trong InfoSphere Warehouse với việc tạo báo cáo Cognos của IBM, Phần 2: Phát hiện sai lệch với InfoSphere Warehouse và Cognos
publish-date=06242011