Tích hợp khai phá dữ liệu trong InfoSphere Warehouse với việc tạo báo cáo Cognos của IBM, Phần 1, Tổng quan về kiến trúc tích hợp InfoSphere Warehouse và Cognos

Phổ biến kết quả khai phá dữ liệu của bạn một cách có hiệu quả

Benjamin Leonhardi, Christoph Sieb, Dr. Michael Wurst, and John Rollins Ph.D., P.E.

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 24 06 2011

Khai phá dữ liệu cung cấp các kỹ thuật phân tích nâng cao để trích xuất thông tin có ích từ dữ liệu lớn. Về lịch sử, khai phá dữ liệu là một nhiệm vụ mà chỉ các chuyên gia về thống kê và phân tích dữ liệu mới có thể thực hiện được. Mặt khác, các kết quả của việc khai phá dữ liệu thường liên quan đến một loạt những người dùng khác nhau trên toàn công ty. Loạt bài viết này trình bày kiến trúc chung và các cơ hội nghiệp vụ để kết hợp khai phá dữ liệu IBM® InfoSphere™ Warehouse (Kho dữ liệu InfoSphere của IBM ) với việc tạo báo cáo Cognos® của IBM. Việc tích hợp này cho phép mọi người trên toàn công ty sử dụng các kết quả khai phá dữ liệu. Bài viết đầu tiên giới thiệu kiến trúc tích hợp cơ bản và cũng bao gồm một nghiên cứu về trường hợp kỹ thuật, ngắn gọn để cung cấp cho bạn một sự hiểu biết cơ bản về cách đạt tới sự tích hợp này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=682262
ArticleTitle=Tích hợp khai phá dữ liệu trong InfoSphere Warehouse với việc tạo báo cáo Cognos của IBM, Phần 1: Tổng quan về kiến trúc tích hợp InfoSphere Warehouse và Cognos
publish-date=06242011