Viết mã thú vị với các API FileNet P8 của IBM, Phần 1, Hello, Document!

Bắt đầu với chương trình FileNet P8 đầu tiên của bạn

Bill Carpenter

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 06 2011

Bài viết này giúp bạn khởi đầu bằng việc phát triển một ứng dụng đơn giản, HelloDocument, với FileNet® P8 Content API (API Nội dung FileNet P8) của IBM®. Thông qua một chuỗi các hoạt động đơn giản, hãy tìm hiểu cách sử dụng các mô hình mã hóa để thực hiện một loạt các hoạt động riêng của bạn. Các API P8 có thể mở rộng và để biết cách khởi đầu cần có một chút khéo léo với những người mới bắt đầu. Bài viết này cung cấp cho bạn sự khởi đầu đó: một định hướng và bệ phóng mà từ đó bạn có thể dễ dàng xây dựng các ứng dụng riêng của mình. Thậm chí nếu bạn đã quen với việc phát triển P8, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy thông tin có ích trong bài viết này và các bài viết tiếp theo trong loạt bài này. Các bài viết trong sắp tới trong loạt bài này đi sâu hơn về các chủ đề cụ thể trong cả hai API quy trình và API nội dung.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Công nghệ Java
ArticleID=696642
ArticleTitle=Viết mã thú vị với các API FileNet P8 của IBM, Phần 1: Hello, Document!
publish-date=06302011