WebSphere DataPower và DB2 pureXML, Phần 2, DB2 pureXML như log kiểm toán cho WebSphere DataPower

Susan Malaika and Christian Pichler

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

Khía cạnh quan trọng của xác thực cấu trúc và nội dung của các cá thể tài liệu XML là khả năng dò vết các thất bại về xác thực. Phần 1 của bài này minh hoạ việc xác thực cấu trúc và nội dung của các cá thể tài liệu XML thông qua lược đồ XML và Schematron. Việc xác thực đã được thực hiện qua thiết bị IBM® WebSphere® DataPower® SOA. Trong bài này, hãy xem cách IBM DB2® pureXML™ có thể bổ sung hơn nữa thiết bị SOA WebSphere DataPower bằng cách cung cấp một log kiểm toán dễ truy cập và truy vấn. Kịch bản minh hoạ trong bài này có thể áp dụng được cho bất kỳ tình huống mà các cá thể tài liệu XML đang được trao đổi.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.



static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=459828
ArticleTitle=WebSphere DataPower và DB2 pureXML, Phần 2: DB2 pureXML như log kiểm toán cho WebSphere DataPower
publish-date=01082010