Tích hợp FileNet với IBM Content Manager, Phần 3, Triển khai thực hiện các trình diễn công việc dựa vào Component Integrator

Một ví dụ sử dụng kịch bản "Công ty ABC"

Jing Yao, Dipayan Gangopadhyay, and James Lin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 19 08 2011

Đây là bài thứ ba trong một loạt bốn bài mô tả cách tích hợp FileNet® Business Process Manager (FileNet BPM - Quản lý quy trình nghiệp vụ FileNet) với IBM Content Manger (IBM ECM - Nhà quản lý nội dung của IBM). Bạn sẽ thấy, từng bước một, cách triển khai thực hiện các trình diễn công việc dựa vào Component Integrator (Nhà tích hợp thành phần). Ngoài ra, tìm hiểu cách đăng ký đối tượng các thực thể nghiệp vụ Java™ đã tạo ra vào FileNet P8 Component Integrator (Nhà tích hợp thành phần P8 của FileNet) để tạo ra một hàng đợi thành phần và làm cho hàng đợi thành phần này có sẵn cho các quy trình nghiệp vụ. Bài viết này tiếp tục với kịch bản "công ty ABC" được mô tả trong Các phần 1 và 2.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=752603
ArticleTitle=Tích hợp FileNet với IBM Content Manager, Phần 3: Triển khai thực hiện các trình diễn công việc dựa vào Component Integrator
publish-date=08192011