WebSphere DataPower và DB2 pureXML, Phần 1, Xác thực lược đồ và nội dung XML thông qua sử dụng WebSphere DataPower và DB2 pureXML

Susan Malaika and Christian Pichler

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

Hiểu cách IBM® DB2® pureXML™ với tính năng mạnh, và cung cấp truy cập linh hoạt và nhanh chóng đến các tài liệu XML được xác thực. WebSphere DataPower Appliance thực hiện việc xác thực XML, và cơ sở dữ liệu DB2 pureXML quản lý kho lưu trữ, lập chỉ mục, và các truy vấn XML.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=459822
ArticleTitle=WebSphere DataPower và DB2 pureXML, Phần 1: Xác thực lược đồ và nội dung XML thông qua sử dụng WebSphere DataPower và DB2 pureXML
publish-date=01082010