Các dịch vụ phổ thông (Universal Services) cho pureXML sử dụng các dịch vụ Web dữ liệu (Data Web)

Dễ dàng cho phép các cột pureXML của bạn được tiếp cận thông qua các phương thức dịch vụ Web

From the developerWorks archives

Susan Malaika and Christian Pichler

Last updated: 19 08 2008|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 05 2009

Universal Services (các dịch vụ phổ thông) là tập các phương thức cơ sở dữ liệu, bao gồm chèn (insert), cập nhật (update), xóa (delete), và truy vấn (query), được thể hiện như là các phương thức của dịch vụ Web. Những dịch vụ này cho phép mọi người có cột pureXML™ trong cơ sở dữ liệu DB2® cài đặt các phương thức cơ sở dữ liệu của dịch vụ Web một cách nhanh chóng, chẳng hạn cho việc mô phỏng. Sau đó các dịch vụ này cho phép người dùng truy vấn và sử các dữ liệu XML lưu trữ trong cột pureXML thông qua REST hoặc SOAP, các giao thức có thể thực thi như là nền tảng cho việc phát triển hơn nữa nhiều ứng dụng khác nhau, như các biểu mẫu (form) hoặc các ứng dụng SOA. Bài viết này giúp bạn bắt đầu với việc cấu hình, thử nghiệm và thay đổi Universal Services. Để hiểu cụ thể hơn, hãy xem hướng dẫn từng bước trong tệp readme đi kèm khi tải Universal Services xuống.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web, Công nghệ Java
ArticleID=390980
ArticleTitle=Các dịch vụ phổ thông (Universal Services) cho pureXML sử dụng các dịch vụ Web dữ liệu (Data Web)
publish-date=08192008