Tích hợp FileNet với IBM Content Manager, Phần 2, Triển khai thực hiện các thực thể nghiệp vụ Java và lớp cổng (gateway) cho dữ liệu trong kho lưu trữ lưu trữ của IBM Content Manager

Một ví dụ sử dụng kịch bản "Công ty ABC"

S. H. Liu, Dao-Quynh Dang, and Peng Shi

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 07 2011

Đây là bài thứ hai trong loạt bốn bài viết cho bạn thấy cách tích hợp FileNet® Business Process Management (FileNet BPM- Quản lý quy trình nghiệp vụ FileNet) với IBM® DB2 ® Content Manager (IBM ECM-Nhà quản lý nội dung DB2 của IBM) phiên bản 8. Trong bài này, hãy tìm hiểu về các trình diễn công việc trong FileNet P8, triển khai thực hiện các thực thể nghiệp vụ Java™ và tạo ra một lớp cổng (gateway) Java. Ngoài ra, hãy xem cách sử dụng tuần tự hóa Java để tránh các hạn chế cụ thể.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=715540
ArticleTitle=Tích hợp FileNet với IBM Content Manager, Phần 2: Triển khai thực hiện các thực thể nghiệp vụ Java và lớp cổng (gateway) cho dữ liệu trong kho lưu trữ lưu trữ của IBM Content Manager
publish-date=07112011