Tích hợp FileNet với IBM Content Manager, Phần 1, Phân tích, thiết kế và mô hình hóa khi sử dụng FileNet Business Process Manager và IBM Content Manager

Một ví dụ sử dụng kịch bản "Công ty ABC"

Peng Shi and Dipayan Gangopadhyay

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 06 2011

Đây là bài đầu tiên trong loạt bốn bài viết chỉ cho bạn cách tích hợp FileNet Business Process Management (FileNet BPM- Quản lý quy trình nghiệp vụ FileNet) với IBM Content Manager (IBM ECM - Nhà quản lý nội dung doanh nghiệp của IBM) phiên bản 8 (CM8). Tận dụng các tính năng tốt nhất của cả hai FileNet và Content Manager nhờ cho phép FileNet BPM sử dụng IBM Content Manager làm kho lưu trữ nội dung của nó. Nếu bạn đã có IBM Content Manager, bạn có thể sử dụng FileNet BPM để quản lý quy trình nghiệp vụ của bạn còn nếu bạn là người mới đến với phần mềm IBM ECM, bạn có nhiều lựa chọn hơn trong FileNet BPM với các kho lưu trữ nội dung khác nhau. Loạt bài này sử dụng hệ thống yêu cầu bồi thường bảo hiểm của Công ty ABC làm một ví dụ hư cấu để cho bạn thấy cách tích hợp hai sản phẩm mạnh mẽ này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=696641
ArticleTitle=Tích hợp FileNet với IBM Content Manager, Phần 1: Phân tích, thiết kế và mô hình hóa khi sử dụng FileNet Business Process Manager và IBM Content Manager
publish-date=06302011