Các dịch vụ Web dữ liệu: Xây dựng các dịch vụ Web, cách thức mới để truy cập vào máy chủ dữ liệu IBM

Tính năng dịch vụ cho phép bạn truy cập vào DB2 và Máy chủ dữ liệu Informix (Informix Dynamic Server)

From the developerWorks archives

Vijay Bommireddipalli

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nhận được một cái nhìn khái quát về công nghệ mới thú vị này được gọi là Dịch vụ Web dữ liệu, và sẽ đi qua một số bước của nó về các tính năng và khả năng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=387508
ArticleTitle=Các dịch vụ Web dữ liệu: Xây dựng các dịch vụ Web, cách thức mới để truy cập vào máy chủ dữ liệu IBM
publish-date=05202009