Tổng quan về công cụ XML .NET DB2 được cung cấp trong DB2 phiên bản 9.5

Sử dụng các phần nâng cao trong chức năng XML như là một phần của các công cụ cơ sở dữ liệu IBM cho Microsoft Visual Studio 2005

From the developerWorks archives

Ajay Aggrwal

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Các công cụ cơ sở dữ liệu IBM® cho Visual Studio 2005 của Microsoft® giới thiệu một tập hợp mới các đặc tính hướng dịch vụ Web, phô bày các chức năng pureXML ™ DB2® mới nhất. Phiên bản mới cung cấp các phương tiện để làm tăng đáng kể năng xuất lao động của người phát triển. Các trình cộng thêm (Add-in) cơ sở dữ liệu IBM mới cho Visual Studio 2005 đưa ra một số đặc tính để làm việc với pureXML dễ dàng hơn. Các đặc tính này bắt đầu từ việc tạo các dịch vụ Web từ các lược đồ XML có chú giải, tới các so sánh XSR, cho đến việc hỗ trợ XSR XSLT. Bài này đưa ra một tổng quan chi tiết và hướng dẫn cách dùng các công cụ XML IBM cho DB2 phiên bản 9.5.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=383040
ArticleTitle=Tổng quan về công cụ XML .NET DB2 được cung cấp trong DB2 phiên bản 9.5
publish-date=05202009