Lập trình với XML cho DB2, Phần 4, Tích hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau trong ứng dụng DB2 dựa trên web của bạn

Hardeep Singh

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 19 08 2011

Hãy thực hiện các bước để tạo một ví dụ ứng dụng DB2 sử dụng mô hình XML để tích hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Hãy tìm hiểu cách để trưng ra các thủ tục lưu sẵn trong cơ sở dữ liệu của bạn thành các dịch vụ web để có thể truy cập chúng thông qua các cuộc gọi SOAP. Hãy theo kiến trúc hướng Web, một kiến trúc lắp ghép thông tin được lưu giữ ở phía sau các bức tường lửa khác nhau của tổ chức. Cách tiếp cận kiểu xếp hình Lego đối với kiến trúc ứng dụng không những cho phép tích hợp các nguồn dữ liệu đa dạng, mà còn giúp bạn nhanh chóng lắp ghép các ứng dụng theo chiều dọc. Một lần nữa, bạn sẽ thấy rằng XML là công nghệ làm cho tất cả những việc này khả thi và cách tốt nhất để khai thác nó là lập trình với mô hình dữ liệu XML.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=752571
ArticleTitle=Lập trình với XML cho DB2, Phần 4: Tích hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau trong ứng dụng DB2 dựa trên web của bạn
publish-date=08192011