Lập trình với XML cho DB2, Phần 3, Lập trình với XML ở phía khách

Hardeep Singh

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 08 2011

Hãy tìm hiểu cách để mở rộng mô hình XML nhằm tạo ra các trình khách đầy đủ (rich client) bằng cách sử dụng dữ liệu XML được chuyển đến từ máy chủ ứng dụng của bạn. Hãy khám phá cách sử dụng HTML động (DHTML) để biểu diễn XML, XPath để dẫn hướng trong XML và mô hình đối tượng tài liệu (DOM) để sửa đổi và tuần tự hóa XML trở lại máy chủ ứng dụng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=751764
ArticleTitle=Lập trình với XML cho DB2, Phần 3: Lập trình với XML ở phía khách
publish-date=08102011