Lập trình với XML cho DB2, Phần 2, Phát huy sự hỗ trợ của cơ sở dữ liệu cho XML trong kiến trúc ứng dụng của bạn

Hardeep Singh

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 07 2011

Hãy tìm hiểu cách môi trường lưu trữ và truy vấn XML mới của DB2® phiên bản 9 cho các hệ điều hành Linux®, UNIX® và Windows® làm việc trong mô hình dữ liệu XML được mô tả trong Phần 1 của loạt bài này. Phần 2 tập trung vào cách làm thế nào để khai thác sự hỗ trợ đã cải tiến của cơ sở dữ liệu cho XML trong kiến trúc ứng dụng của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=715536
ArticleTitle=Lập trình với XML cho DB2, Phần 2: Phát huy sự hỗ trợ của cơ sở dữ liệu cho XML trong kiến trúc ứng dụng của bạn
publish-date=07112011