Tích hợp Rational Software Architect với Rational Data Architect

Làm cho mô hình ứng dụng và mô hình dữ liệu của bạn làm việc với nhau

From the developerWorks archives

Daniel Chang

Last updated: 17 04 2009|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 12 2009

Phát triển phần mềm hướng mô hình (model-driven) thường bắt đầu bằng việc hoặc mô hình hóa ứng dụng hoặc mô hình hóa dữ liệu. Tuy nhiên, mô hình hóa ứng dụng và mô hình hóa dữ liệu liên quan chặt chẽ và bổ sung cho nhau. IBM đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tích hợp mô hình hóa ứng dụng với mô hình hóa dữ liệu trong việc phát triển phần mềm hướng mô hình và đã phát triển các phép chuyển đổi từ ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (Unified Modeling Language -UML) sang mô hình dữ liệu lôgic (Logical Data Model -LDM) và từ LDM sang UML. Các phép chuyển đổi này tích hợp việc mô hình hóa ứng dụng bằng cách sử dụng sản phẩm Rational Software Architect (RSA) và việc mô hình hóa dữ liệu bằng cách sử dụng Rational Data Architect (RDA). Bài viết này cung cấp cho bạn một tổng quan nhanh về RSA và RDA, phác ra các bước thực hiện ở mức cao trong ba kịch bản về tích hợp giữa RSA và RDA và thảo luận về các phép chuyển đổi UML-LDM và LDM-UML và lược thảo mô hình dữ liệu lôgic của UML. [17 tháng Tư 2009: Lưu ý bổ sung về việc đổi tên sản phẩm từ Rational Data Architect thành InfoSphere Data Architect – Ban biên tập]

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Rational
ArticleID=455512
ArticleTitle=Tích hợp Rational Software Architect với Rational Data Architect
publish-date=04172009