Xây dựng các ứng dụng BPM bằng FileNet, Phần 3, Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Web Business Process Framework

Chạy ứng dụng Web của bạn và tìm hiểu về các khả năng BPF bổ sung

Wei Wang, Bo Li, and Ning Wang

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 06 2011

Bài viết này là bài thứ ba trong một loạt gồm ba bài hướng dẫn bạn tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng Business Process Management (BPM-Quản lý quy trình nghiệp vụ) sử dụng nền tảng P8 FileNet và Business Process Framework (BPF-Khung công tác quy trình nghiệp vụ) của FileNet. Khi lấy một công ty hư cấu, Công ty XYZ, làm ví dụ, các bài viết đầu tiên và thứ hai đã dẫn bạn qua cách xây dựng một ứng dụng BPM gọi là Quản lý hợp đồng (Contract Management), tạo một mô hình nội dung mới, các sơ đồ quy trình mới và một cấu hình BPF mới. Trong bài viết này, bạn sẽ thấy cách sử dụng Ứng dụng Web này. Ngoài ra, bài viết này còn giới thiệu các khả năng mạnh mẽ khác của BPF để cải thiện ứng dụng của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=696444
ArticleTitle=Xây dựng các ứng dụng BPM bằng FileNet, Phần 3: Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Web Business Process Framework
publish-date=06302011