Xây dựng các ứng dụng BPM bằng FileNet, Phần 1, Hướng dẫn về mô hình hóa nội dung và quy trình với nền tảng P8 của FileNet

Nghiên cứu kịch bản "Công ty XYZ"

Wei Liao, LaiFeng Zhang, and Ning Wang

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 06 2011

Đây là bài đầu tiên của một loạt bài gồm ba bài giới thiệu cho bạn quy trình xây dựng các ứng dụng về Business Process Management (BPM-Quản lý quy trình nghiệp vụ) bằng cách sử dụng nền tảng FileNet® P8 của IBM® và Business Process Framework (BPF-Khung công tác quy trình nghiệp vụ). Khi lấy một công ty thương mại hư cấu có tên là Công ty XYZ làm ví dụ, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình xây dựng một ứng dụng BPM gọi là Quản lý hợp đồng (Contract Management). Bạn sẽ thấy cách bắt đầu từ đầu và tạo ra một mô hình nội dung mới, các sơ đồ quy trình mới và một cấu hình BPF mới. Hãy đọc để thấy FileNet BPF cho phép phát triển và triển khai ứng dụng BPM nhanh chóng như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=696432
ArticleTitle=Xây dựng các ứng dụng BPM bằng FileNet, Phần 1: Hướng dẫn về mô hình hóa nội dung và quy trình với nền tảng P8 của FileNet
publish-date=06302011