Tạo ra các dịch vụ WEB dành cho DB2 9 pureXML

Một kỹ thuật điển hình để tạo ra các dịch vụ WEB từ dưới lên (bottom up) cho dữ liệu XML

From the developerWorks archives

Vijay Bommireddipalli

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Các dịch vụ WEB là các khối xây dựng quan trọng để đạt được kiến trúc theo hướng dịch vụ (SOA). Khi có thêm nhiều ứng dụng chuyển hướng tới kiến trúc theo hướng dịch vụ, thông thường là cần phải đưa ra các chức năng ứng dụng như các dịch vụ WEB. Mục đích của bài viết này là để trình bày làm như thế nào để bạn có thể dễ dàng tạo ra các dịch vụ WEB bằng cách sử dụng một lớp Java đơn giản.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web, Rational
ArticleID=387507
ArticleTitle=Tạo ra các dịch vụ WEB dành cho DB2 9 pureXML
publish-date=05202009