15 bài thực hành tốt nhất về hiệu năng pureXML trong DB2

From the developerWorks archives

Matthias Nicola

Last updated: 26 05 2009|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 23 10 2009

DB2 9 giới thiệu sự hỗ trợ pureXML, có nghĩa là dữ liệu XML được lưu trữ và được truy vấn theo định dạng phân cấp vốn có của nó. Để truy vấn dữ liệu XML, DB2 cung cấp hai ngôn ngữ, SQL/XML và XQuery. Ngoài ra, DB2 9 có các khả năng lí tưởng về lập chỉ mục XML và hỗ trợ cho việc xác nhận tính hợp lệ của Lược đồ XML (XML Schema). Trong khi hầu hết các hướng dẫn thi hành hiện có cho DB2 cũng áp dụng cho dữ liệu XML, bài viết này cung cấp thêm các lời khuyên hiệu quả cho XML cụ thể. Bài viết này đã được cập nhật cho DB2 9.5. [26 tháng 5 năm 2009: mã hiệu chỉnh trong các liệt kê 12 và 13.--Biên tập.]

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở
ArticleID=438455
ArticleTitle=15 bài thực hành tốt nhất về hiệu năng pureXML trong DB2
publish-date=05262009