Tìm kiếm toàn văn bản XML trong DB2

From the developerWorks archives

Holger Seubert and Sabine Perathoner-Tschaffler

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 19 08 2011

Với sự hỗ trợ của các tài liệu XML lưu trữ tự nhiên, DB2® 9 của IBM® có một bước tiến hóa theo hướng hệ thống cơ sở dữ liệu lai. XQuery, một ngôn ngữ chính mới trong DB2, cho phép làm việc theo cách tối ưu với XML. Tuy nhiên, XML cũng thường chứa các phần văn bản lớn không dễ tìm kiếm được bằng XQuery. Để tìm kiếm có hiệu quả các phần tài liệu không có cấu trúc này, DB2 cung cấp một giải pháp tìm kiếm toàn văn bản. Bài viết này tập trung vào các vấn đề cơ bản về tìm kiếm văn bản của DB2, bao gồm cả việc tạo và quản trị chỉ mục văn bản. Bài viết này cùng tìm hiểu sâu về các tính năng cụ thể của việc tìm kiếm toàn văn bản của DB2, chẳng hạn như tìm kiếm các từ khóa hoặc các cụm từ trong cấu trúc tài liệu XML với tìm kiếm mờ, tìm kiếm gần đúng và tìm gốc của từ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.



static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=752554
ArticleTitle=Tìm kiếm toàn văn bản XML trong DB2
publish-date=08192011