Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 5, Phát triển các ứng dụng Java với dữ liệu XML của DB2

Cynthia Saracco

Last updated: 25 03 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 08 2011

DB2 phiên bản V9 của IBM cho Linux, UNIX và Windows mô tả sự hỗ trợ mới quan trọng để lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu XML. Trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu những vấn đề cơ bản về cách viết các ứng dụng Java truy cập dữ liệu XML mới. Bạn sẽ thấy cách chèn, truy vấn, cập nhật và xóa dữ liệu XML, cách tạo các thủ tục được lưu trữ để truy cập dữ liệu XML và còn nhiều hơn nữa.

Lưu ý: Bài viết này đã được cập nhật để theo kịp với các thay đổi trong DB2 phiên bản 9.5 và 9.7 cho Linux, UNIX và Windows.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Công nghệ Java
ArticleID=751760
ArticleTitle=Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 5: Phát triển các ứng dụng Java với dữ liệu XML của DB2
publish-date=03252010