Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 4, Truy vấn dữ liệu DB2 XML bằng XQuery

Don Chamberlin and Cynthia Saracco

Last updated: 25 03 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 08 2011

DB2® phiên bản V9 của IBM cho Linux®, UNIX® và Windows®(R) mô tả sự hỗ trợ mới quan trọng để lưu trữ, quản lý và tìm kiếm dữ liệu XML, gọi tắt là pureXML. Loạt bài này giúp bạn nhanh chóng nắm vững các tính năng XML mới này thông qua một số bài viết đi dần từng bước giải thích cách hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu cách truy vấn dữ liệu được lưu trữ trong các cột XML bằng cách sử dụng XQuery. [25.03.2010: Được viết lần đầu vào năm 2006, bài viết này luôn được cập nhật để theo kịp với các thay đổi trong phiên bản 9.5 và 9.7 của DB2 -- Người hiệu đính.]

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=751756
ArticleTitle=Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 4: Truy vấn dữ liệu DB2 XML bằng XQuery
publish-date=03252010