Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 3, Truy vấn dữ liệu XML của DB2 bằng SQL

Cynthia Saracco

Last updated: 25 03 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 07 2011

Bản phát hành DB2 9 của IBM mô tả sự hỗ trợ mới quan trọng để lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu XML, được gọi là pureXML. Trong bài này, hãy tìm hiểu cách truy vấn dữ liệu được lưu trữ trong các cột XML bằng cách sử dụng SQL và SQL/XML. Các bài viết tiếp theo trong loạt bài này sẽ minh họa cách truy vấn dữ liệu XML bằng XQuery, một ngôn ngữ mới được DB2 hỗ trợ.

Lưu ý: Được viết lần đầu vào năm 2006, bài viết này luôn được cập nhật để theo kịp với các thay đổi sản phẩm trong phiên bản 9.5 và 9.7 của DB2 .

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=749762
ArticleTitle=Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 3: Truy vấn dữ liệu XML của DB2 bằng SQL
publish-date=03252010