Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 2, Tạo và điền một cơ sở dữ liệu XML của DB2

Cynthia Saracco

Last updated: 28 07 2011|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 02 03 2006

DB2® V9 cho Linux®, UNIX® và Windows® của IBM® mô tả sự hỗ trợ mới quan trọng để lưu trữ, quản lý và truy vấn dữ liệu XML, được gọi là pureXML®. Bài viết này giúp bạn nhanh chóng nắm vững các tính năng XML mới này thông qua một số bài viết từng bước một giải thích cách hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu cách tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu để quản lý dữ liệu XML của bạn và cách điền dữ liệu XML vào cơ sở dữ liệu DB2 của bạn. [11.03.2010: Được viết lần đầu vào năm 2006, bài viết này luôn được cập nhật để theo kịp với các thay đổi trong phiên bản 9.5 và 9.7 của DB2.--Người hiệu đính.]

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=749753
ArticleTitle=Hãy khởi đầu nhanh chóng với DB2 9 pureXML, Phần 2: Tạo và điền một cơ sở dữ liệu XML của DB2
publish-date=07282011