Các khái niệm cơ bản của DB2, Giới thiệu các bảng truy vấn cụ thể hóa

Roman Melnyk

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 04 2011

Định nghĩa bảng truy vấn cụ thể hóa (MQT) dựa trên kết quả của một truy vấn. MQT có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của truy vấn. Bài viết này giới thiệu cho bạn các MQT, các bảng tóm tắt, và bảng phân tầng, và bằng các ví dụ đang làm việc, chỉ cho bạn cách để xây dựng và chạy các bảng truy vấn được cụ thể hóa.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=647621
ArticleTitle=Các khái niệm cơ bản của DB2: Giới thiệu các bảng truy vấn cụ thể hóa
publish-date=04222011