An toàn DB2 UDB, Phần 1, Hiểu cách các tài khoản người dùng và nhóm tương tác với DB2 UDB

Ted Wasserman and Raul Chong

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 12 2011

Việc cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu, các ủy quyền, và các đặc quyền cho những người dùng và các nhóm là một trong những phương tiện chính đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn. Bài này mô tả các tài khoản người dùng và các tài khoản nhóm khác nhau cần cài đặt và làm việc với Phiên bản 8.2 của IBM® DB2® Universal Database™ cho Linux®, UNIX®, và Windows® (DB2 UDB). Bài này cũng giới thiệu các mô hình an toàn DB2 UDB, bao gồm xác thực người dùng, ủy quyền của người dùng và nhóm, và các siêu người dùng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=783280
ArticleTitle=An toàn DB2 UDB, Phần 1: Hiểu cách các tài khoản người dùng và nhóm tương tác với DB2 UDB
publish-date=12302011